ЕТИЧЕН КОДЕКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за спазване на Етичен кодекс от  членовете на Българска Асоциация на Пест Контрол Операторите (БАПКО)

Д Е К Л А Р И Р А М,

Че съм запознат с утвърдения от Управителния съвет и от Етичната комисия на сдружението Българска асоциация на пест контрол операторите (БАПКО) „Етичен кодекс на БАПКО“, приемам и ще спазвам нормите и правилата, заложени в него.

Известна ми е отговорността за неспазване на правилата за поведение в този кодекс.


 

Тук може да свалите образеца на Етичния кодекс на членовете на БАПКО и декларацията за спазването му:

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ДЕКЛАРАЦИЯ

За контакти с Етичната комисия