Устав на асоциацията

УСТАВ на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕСТ КОНТРОЛ ОПЕРАТОРИТЕ"

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият Устав урежда въпросите, свързани с дейността, членството, имуществото, управлението и прекратяването на юридическото лице "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕСТ КОНТРОЛ ОПЕРАТОРИТЕ" /БАПКО/

(2) Асоциацията представлява юридическо лице - сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза, наричано по-долу "Сдружението", чийто статут се определя съобразно българското законодателство.

(3) Сдружението е доброволна, неполитическа, неправителствена и нерелигиозна организация. При създаването му неговите учредители се ръководят от желанието си да обединят усилия за защитата на интересите на търговците, занимаващи се ДДД /дезинсекция,дезинфекция и дератизация/ дейности, за развитие на търговията в тази сфера, както и за насърчаването на дейността в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

Чл. 2. Наименованието на Сдружението е: "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕСТ КОНТРОЛ ОПЕРАТОРИТЕ (БАПКО), което се изписва и на латиница по следния начин: "BULGARIAN PEST CONTROL OPERATORS ASSOCIATION" (BPCOA).

Чл. 3. (изменен от ОС на 07.12.2012 г.) Седалището на Сдружението е гр. Пловдив. Адресът на управление на Сдружението е бул. Васил Априлов 23.

Чл. 4. Наименованието, седалището, адресът, както и данни за регистрацията, включително и "Булстат" номер се поставят върху всички документи и печатни издания на Сдружението.

Чл. 5. Сдружението се учредява за неопределен срок.

ІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Сдружението осъществява дейността си в частна полза.

Чл. 7. Целите на Сдружението са:

 • 1. Да защитава интересите на търговците, извършващи ДДД /дезинсекция,дезинфекция и дератизация/дейност, чрез:
  • a. Развиване на свободната инициатива и на основните принципи на пазарната икономика, залегнали в Конституцията на Република България;
  • б. Предотвратяване на действия, които могат да доведат до нарушаване на пазарните принципи и законовите разпоредби, и негативно да се отразят на пазара в тази сфера;
  • в. Насърчаване на свободата на предприемчивостта в дейността , подпомагане въвеждането на нови, по-високи стандарти;
 • 2. Да представлява и да защитава интересите на членовете на Сдружението пред държавните органи.
 • 3. Възприемане на пазарно поведение в областта на пест контрол индустрията, основаващо се на лоялната конкуренция.
 • 4. Ускоряване на въвеждането на Европейските стандарти и норми както и непрекъснатото повишаване на квалификацията на заетите в тази индустрия.
 • 5. Осъществяване на контрол срещу злоупотреби с доверието на клиентите.
 • 6. Обсъждане и предоставяне на предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласуваното мнение на своите членове, относно законодателството в областта на ДДД/дезинсекция,дезинфекция и дератизация/ дейностите.
 • 7. Участие в подготовката на проекти за нормативни актове, регламентиращи дейността в страната
 • 8. Защита пред държавните и други органи и организации, със съответните форми и средства.
 • 9. Оказване на необходимото съдействие на държавните органи и на членовете на Сдружението за точното прилагане на нормативните актове в областта на ДДД/дезинсекция,дезинфекция и дератизация/ делото. Оказване на консултантска помощ чрез подходящи специалисти.
 • 10. Информиране периодично на своите членове за действащите нормативни, технически и технологически актове, приети от Народното събрание, Министерския съвет и министерства и ведомства в страната, касаещи ДДД/дезинсекция,дезинфекция и дератизация/ дейността. Информиране на своите членове и обществеността за международните договори, конвенции или други международни актове в тази област, а също така изразяване на становище и изготвяне на съгласувано мнение на своите членове относно присъединяването на Сдружението към тези актове.
 • 11. Следене на опазването на правилата за професионалната етика, информиране на компетентните органи за проявите на нелоялна конкуренция от страна на членове на Сдружението.
 • 12. Съдействие за решаването на различни спорни въпроси между членовете на Сдружението, включително и чрез привличане на специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване.
 • 13. Провеждане под свое ръководство на периодични срещи с членовете и с представители на държавни учреждения и ведомства относно разясняването и прилагането на важни нормативни и други актове.
 • 14. Спомагане чрез различни форми и средства за повишаване на квалификацията на кадрите, работещи в сферата на пест контрол индустрията
 • 15. Съдействие за опазване на доброто име на членовете на Сдружението.
 • 16. Представляване членовете на Сдружението на вътрешни и международни форуми, дискутиращи проблемите на ДДД /дезинсекция,дезинфекция и дератизация/дейността.
 • 17. Членуване в международни организации и асоциации в областта на ДДД /дезинсекция,дезинфекция и дератизация/дейността.

Чл. 8. (1) За изпълнение на своите цели Сдружението използва следните средства:

 • 1. Сътрудничество с държавни органи, стопански и неправителствени организации;
 • 2. Популяризиране на целите и дейността на Асоциацията чрез активен диалог с обществеността, широко привличане на гражданско участие, включително и чрез работа с медиите;
 • 3. Осъществяване на различни проекти, програми и инициативи, имащи отношение към целите на Асоциацията и участие в такива, организирани от други български, чуждестранни и международни организации;
 • 4. Привличане на изявени личности за подпомагане дейността на Асоциацията;
 • 5. Набиране на ресурси чрез спонсорство, дарителски кампании и чрез участие в донорски програми;
 • 6. Организиране и осъществяване на други дейности, свързани с целите на Асоциацията.

Чл. 9. Сдружението има следния предмет на дейност:

Защита на интересите на търговците, извършващи ДДД/дезинсекция,дезинфекция и дератизация/ дейност, развитие на търговията в тази сфера, както и насърчаване на въвеждането на високи стандарти в ДДД/дезинсекция,дезинфекция и дератизация/ дейността в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 10. Имуществото на Сдружението се формира от имуществените вноски на членовете му, от дарения и завещания в полза на Сдружението, както и от други постъпления в допустими от закона форми, като правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права.

Чл. 11. (1) Годишният членски внос се определя от Общото събрание на Сдружението.

(2) Членският внос се дължи до 30 януари на текущата година За новоприети членове на асоциацията, членският внос се дължи до 30 дни от датата на приемането на новия член.

Чл. 12. (1) Срещу направения членски внос Сдружението издава удостоверения за членство. Удостоверението съдържа: означение "Удостоверение", данните по чл. 4, името, съответно наименованието на члена.

(2) Срещу направения членски внос Сдружението издава фактура.

(3) Срещу направените дарения Сдружението издава удостоверения. Удостоверението съдържа: означение "Удостоверение", данните по чл. 4, името, съответно наименованието на дарителя.

(4) Извършените дарения и завещания се вписват в специална дарителска книга.

Чл. 13. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност, както следва: консултантска, издателска и рекламна дейност, образователни и квалификационни услуги, обучение на специалисти, както и други, незабранени от закона дейности, които не противоречат на целите и основния предмет на дейност на сдружението и са свързани с тях.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в българското законодателство.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

ІV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство

Чл. 14. (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Членове на Сдружението могат да бъдат юридически и дееспособни физически лица - български и чуждестранни, които са регистрирани като търговци по националното си законодателство и се ползват с добро име.

Чл. 15. Учредителите на Сдружението са негови членове от момента на възникване на юридическото лице.

Приемане на нови членове

Чл. 16. (1) Последващо приемане на нови членове на Сдружението се извършва въз основа на писмена молба на желаещия до Управителния съвет, който взема решение за приемането им с обикновено мнозинство.

(2) Нов член - физическо лице, се приема в сдружението, въз основа на писмена молба с изрично изявление, че кандидатът приема целите на сдружението, съгласен е да сътрудничи за тяхното постигане, приема разпоредбите на Устава и ги одобрява.

(3) Нов член - юридическо лице, се приема въз основа на писмена молба от лицето, представляващо ЮЛ - кандидат, отговаряща на изискванията на предходната алинея.

Заявление за членство

Права на членовете

Чл. 17. Всеки член на Сдружението има право:

 • 1. Да участва в дейността на Сдружението с право на глас в Общото събрание и с право да изпрати като наблюдател свой представител на срещите на Управителния съвет.
 • 2. Да избира и да предлага за избиране членовете на управителните органи на Сдружението.
 • 3. Да иска отмяна на незаконни и противоречащи на Устава решения и действия на ръководните органи на Сдружението.
 • 4. Свободно и публично да изразява и отстоява становища относно решенията на органите и дейността на Сдружението и неговите органи, както и да прави предложения, възражения и препоръки.
 • 5. При поискване да получава от ръководните органи пълна информация относно цялата дейност на Сдружението.
 • 6. Да търси и получава защита и съдействие от страна на Сдружението по всички проблеми и спорни въпроси, възникнали във връзка с осъществяването на неговата дейност.
 • 7. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.
 • 8. Да участва при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението, включително да изпраща свои представители на заседанията на Управителния съвет на Сдружението.
 • 9. Да получи удостоверение за членство.

Задължения на членовете

Чл. 18. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 • 1. Да спазва Устава и решенията на органите на Сдружението.
 • 2. Стриктно да съобразява своята дейност с нормативните и технологични изисквания в сферата на ДДД/дезинсекция,дезинфекция и дератизация/ дейността, както и с международните актове в тази област, включително българските и международните стандарти.
 • 3. Да приема целите, определени в Устава на Сдружението.
 • 4. Да участва в цялостната дейност на Сдружението.
 • 5. Да пази и утвърждава доброто име на Сдружението и да не извършва дейности, които биха попречили на реализирането на основните задачи на Сдружението.
 • 6. Да внася редовно членския си внос, така както е определен в чл. 11 ал.1 и ал.2.
 • 7. Да съдейства при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението.

Чл. 19. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху друго лице в случай на прекратяване на юридическото лице.

Прекратяване на членството. Имуществени последици

Чл. 20. Членството се прекратява:

 • 1. С прекратяването на юридическо лице.
 • 2. При подаване на писмена молба до Управителния съвет.
 • 3. При изключване.
 • 4. С прекратяване на Сдружението.
 • 5. При отпадане.

Чл. 21. Всеки член може доброволно да прекрати членството си в Сдружението с подаване на писмена молба до Управителния съвет.

Чл. 22. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен, когато:

 • 1. Грубо или системно нарушава Устава и не спазва решенията на органите на Сдружението.
 • 2. Извършва действия, които накърняват доброто име на членовете на Сдружението, на самото Сдружението и възпрепятства постигането на неговите цели.
 • 3. Злоупотреби със средства на Сдружението.
 • 4. Не плаща членски внос 1 (един) месец след определения за плащане срок.

(2) Нарушението за изключване се констатира от Управителния съвет и с надлежно решение, с което се прекратява членството. Решението за изключване се взема с мнозинство 2/3 от членовете на Управителния съвет. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание в 14 (четиринадесет) - дневен срок от решението на УС. В този случай Управителният съвет е длъжен да включи в дневния ред на Общото събрание постъпилите срещу негови решения жалби.

(3) Внесените до момента на изключването средства не подлежат на връщане.

(4) В 7 (седем)-дневен срок от вземане на решението по ал. 2, Председателите уведомяват писмено изключения член. След уведомлението, респективно при наличие на подадена жалба, в 7 (седем) дневен срок от произнасяне на Общото събрание по жалбата, изключеният от Сдружението член се поканва в подходящ срок да върне удостоверението си за членство.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ . ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 23. Органи на Сдружението са:

 • 1. Общото събрание на членовете на Сдружението.
 • 2. Управителният съвет.
 • 3. Председател.

Общо събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание на членовете е върховен орган на Сдружението.

(2) Общото събрание включва всички членове на Сдружението.

Чл. 25. (1) Членовете на Сдружението се представляват на Общото събрание от законните им представители или от лице, упълномощено с изрично писмено пълномощно.

(2) Пълномощник може да бъде само физическо лице. Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание.

(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават трети лица с правата си.

Чл. 26. Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни.

Свикване

Чл. 27. (1) Редовните заседания на Общото събрание се свикват най-малко един път в годината от Управителния съвет или по искане на най-малко от една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. По инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението общото събрание се свиква и на извънредни заседания.

(2) Ако Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание в месечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или на упълномощено от тях лице.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то. Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най- малко един месец преди насрочения ден.

(4) Дневният ред се предлага от органа, който е свикал или е поискал свикването на Общото събрание.

Чл. 28. Общото събрание:

 • 1. Изменя и допълва настоящия Устав.
 • 2. Приема други вътрешни актове.
 • 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Сдружението.
 • 4. Избира измежду членовете на Управителния съвет Председател на Сдружението.
 • 5. Взема решения за откриване и закриване на клонове.
 • 6. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
 • 7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.
 • 8. Приема годишния бюджет на Сдружението.
 • 9. Обсъжда и одобрява отчета на Управителния съвет и определя размера и начина на събиране на членския внос.
 • 10. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
 • 11. Разглежда и решава случаите на нелоялна конкуренция и нарушаване на правилата на професионалната етика и предприема необходимите мерки за тяхното отстраняване.
 • 12. Взема решения за създаване на контролни и ревизионни комисии на Сдружението.

Кворум

Чл. 29. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

(2) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателите и секретаря на заседанието.

(3) Протоколът заедно с приложени към него списък на присъстващите и писмени материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в нарочна книга.

Вземане на решения

Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат, както следва:

 • 1. С мнозинство от 2/3 от присъстващите се вземат решенията по чл. 28, т. 1 и т.6 от настоящия Устав.
 • 2. Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.

(3) Решения относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват по заявление на Председателите на Сдружението.

Право на глас

Чл. 32. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Управителен съвет

Чл.33. (1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на Сдружението.

(2) Управителният съвет:

 • 1. ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението.
 • 2. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава.
 • 3. свиква Общото събрание по определения от Устава ред.
 • 4. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и задачите на Сдружението.
 • 5. разпределя и изпълнява утвърдения от Общото събрание бюджет.
 • 6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Сдружението.
 • 7. определя броя, функциите и възнаграждението на администрацията на Сдружението.
 • 8. приема правила за контрол върху направените дарения.
 • 9. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.
 • 10. Взема решения за приемане или изключване на членове на Сдружението.
 • 11. взема решения по други важни въпроси, засягащи оперативното управление на Сдружението.
 • 12. Взема решения за участие в други организации.
 • 13. Взема решения за създаване на помощни органи за изпълнение на специфични дейности на Сдружението.

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания по инициатива на Председателя не по-малко от един път годишно.

(4) Управителният съвет се отчита периодично (веднъж годишно) пред Общото събрание за дейността си.

Състав

Чл.34. (изменен от ОС на 07.12.2012 г.) Управителният съвет се състои от пет физически лица - представители на членовете на Сдружението, от които единият е Председател.

Чл.35. (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Членовете на Управителния съвет осъществяват дейността си по този Устав безвъзмездно.

(3) Председателят на Сдружението е и Председател на Управителния съвет по право.

(4) Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно от Общото събрание в следните случаи:

 • 1. Поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт.
 • 2. При нанесена умишлено вреда на Сдружението.
 • 3. При трайна невъзможност на изпълнява задълженията си за срок от 6 (шест) месеца.
 • 4. Когато действа в разрез със задълженията си.
 • 5. При подаване на оставка.

(5) Членството може да бъде прекратено доброволно също и при деклариране на оставка пред Общото събрание на редовно негово заседание, като в този случай не е необходимо подаване на оставка в писмен вид.

(6) В случай на подадена молба за прекратяване на членството, тази молба се разглежда от Общото събрание в 6 (шест) - месечен срок.

Чл.36. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението.

Свикване

Чл.37. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя.

(2) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват най-малко двама от членовете му.

(3) Ако Председателя не свика заседание на Управителния съвет, то може да се свика от всеки от заинтересованите му членове.

(4) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.38. (1) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет. Решенията по чл. 33, ал. 2, т. 2 и т. 9 и по чл. 44, ал. 2 се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет, а решенията по чл.33, ал.2, т. 10 се вземат с мнозинство 2/3 от членовете на УС.

(2) За заседанията на Управителния съвет и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали в заседанието, и подреждат в нарочна книга.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Председател:

Чл. 39. Председателя на Сдружението може да бъдат само дееспособно физическо лице- член на Управителния съвет.

Чл. 40. Председателя се избира за срока по чл. 35, ал. 1 от Устава.

Чл. 41. (1) Председател на Сдружението:

 • 1. Представлява Сдружението. За целта той представя нотариално заверен образец от подписа си при вписване на Сдружението в съответния регистър в съда.
 • 2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
 • 3. Свиква Управителния съвет.

(2) Председателят има право да извършва всички дейности и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, както и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) За своята дейност Председателите се отчитат пред Общото събрание.

Чл. 42. Мандатът на всеки Председател на Сдружението се прекратява от Общото събрание:

 • 1. По негова молба, заявена писмено пред Общото събрание.
 • 2. Когато действа в разрез със задълженията се и с това пречи на нормалната работа на Сдружението.
 • 3. При трайна невъзможност на изпълнява задълженията си за срок от 6 (шест) месеца.
 • 4. При поставяне под запрещение (пълно или ограничено).
 • 5. При смърт.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 43. (1) Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание.

(2) С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението се прекратява в случаите, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 44. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице. Ликвидаторът извършва предвидените в Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по решение на Общото събрание.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на "Българска Асоциация на Пест Контрол Операторите", проведено на 12.11.2010 г. в гр.Пловдив, за чието провеждане и за взетите по него решения е съставен Протокол, който е неразделна част от настоящия Устав.

§ 2. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.