Резултат от консултациите, проведени с държавите-членки и Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), относно заявлението за използване на бирата като основно вещество в растителната защита срещу голи и градински охлюви

Настоящият доклад обобщава резултатите от консултациите, организирани от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) и представя научните становища на ЕОБХ относно получените отделни коментари, касаещи заявлението за одобрение на бирата като основно вещество за използване в растителната защита срещу голи и градински охлюви.

Бирата е активно вещество, за което в съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, Европейската комисия е получила заявление от Техническият институт за биологично земеделие (ITAB) за одобрение като основно вещество. Регламент (ЕО) № 1107/2009 е въвел новата категория „основни вещества“, които са описани, наред с другото, като активни вещества, които рядко се ползват като продукти за растителна защита, но могат да имат някакво приложение в растителната защита. Член 23 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 определя специални разпоредби за разглеждане на заявленията за одобрение на основни вещества.

През март 2013 г. Европейската комисия е поискала от ЕОБХ да организира консултация относно заявлението за основното вещество бира, след което да се консултира със заявителя относно получените коментари и да предостави своите научни становища по конкретните повдигнати въпроси под формата на отчетна таблица в рамките на три месеца от приемането на конкретното искане.

В периода ноември 2016 г. - януари 2017 г. ЕОБХ е провел консултация с държавите-членки относно подаденото заявление за основното вещество бира. В резултат от проведената консултация ЕОБХ е предоставил получените коментари на заявителя и той е бил приканен да ги разгледа, като в срок от 30 дни трябва да предостави своето мнение по зададените въпроси.

По отношение на въздействието върху здравето на хората и животните единствената токсикологична опасност, идентифицирана за бирата, се отнася до съдържанието на алкохол (между 3,5 и 8%).

Като се има предвид, че бирата притежава качествата на хранителен продукт и се използва в специфични капани за охлюви, не се изисква оценка на риска по отношение на хранителната и нехранителната експозиция.

По принцип не би трябвало да има замърсяване на годни за консумация култури, но ако случайно се получи разливане, последствията за здравето на потребителите се считат за несъществени, при условие, че в капаните се използва бира за хранителни цели.

Предложеният метод на използване на бирата като основно вещество в растителната защита (течност, поставена в чинийка, като примамка, която ръчно се отстранява след употреба) потенциално ограничава експозицията на околната среда.

Въпреки това е трудно правилно да се оцени експозицията на околната среда, тъй като не е била предоставена информация за броя на капаните, които би трябвало да бъдат поставени, с цел успешна защита на културите.

Конкретни токсикологични данни не са били предоставени, поради което няма налице оценка за експозицията върху нецелевите организми.

Наличната информация за земеделската употреба предполага, че като цяло експозицията на нецелеви организми е ограничена. Въпреки това не може да се изключи известно излагане на някои нецелеви организми, като пчели, нецелеви членестоноги или застрашени охлюви, тъй като те не са възпрепятствани да посещават капаните и могат да бъдат привлечени от бирата.


Изготвил: Николай Спасов - младши експерт в дирекция „ОРХВ“, ЦОРХВ
22.06.2017 г.