СЕМИНАРИ

СЕМИНАРИ

Цел на настоящия курс е придобиване и повишаване на специфичните познания и квалификация по ДДД мероприятията, насочени към превенция и контрол на биологичните опасности в предприятията от хранително-вкусовата промишленост.

В плана на курса е заложено аудиторията да бъде запозната с правилата, документацията, техники, методики за оценка на ефективност и референтни стойности, мерки за безопасност на труда и опазване на околната среда при възлагане и приемане на дейности за контрол на вредителите в ПХВП на външни изпълнители. Също така ще бъдат разгледани и референтни стойности на заселеност на гризачи, насекоми и микроорганизми.

Мониторингови протоколи за отчетност на дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Правила за организация и контрол на мащабни дератизации в селищни системи - ас. д-р Георги Желев

Извършването на дератизации в селищните системи е изключително мащабен и отговорен процес, изискващ солидна подготовка и отлично планиране. Заселването на различни видове гризачи, наличието на голямо разнообразие от обекти, сгради и територии с многообразни условия, характеристики и работна динамика са сериозно предизвикателство пред възложителите и изпълнителите на обществените поръчки.